Zalecenia i wskazówki techniczne wykonywania podbudowy oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz ich odpowiedniej eksploatacji.

1. Do wykonania prawidłowej podbudowy należy użyć kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0-31 mm, przy większym obciążeniu 0-60 mm, np. pospółki, żwiry, grysy, tłucznie. Grubość warstwy podbudowy zależy od: rodzaju podłoża gruntowego, strefy przemarzania, obciążenia, rodzaju surowca i przeznaczenia placu. Kruszywa do podbudowy należy nanosić warstwowo zgodnie z uziarnieniem jednocześnie zagęszczając każdą warstwę oddzielnie do uzyskania odpowiedniego parametru zagęszczenia i stabilności. Wskazane jest również zastosowanie warstwy odsączającej z piasku 0-2 mm przy gruntach o wysokim zwierciadle wód gruntowych.

2. Podsypkę piaskowo-cementową powinno się wykonać pod każdy rodzaj kostki i obciążenie. Grubość tej warstwy nie powinna przekraczać 5 cm. Zaleca się, aby podsypka była wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0-2 mm i cementów CEM II w stosunku 1 do 4. Przed położeniem kostki podsypkę należy wstępnie zagęść i wyrównać zachowując żądany profil powierzchni. Firma Barabaś nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania kruszyw sztucznych (hutniczych i miałów kamiennych) na podsypkę piaskową, a w szczególności przy zastosowaniu kostek kolorowych.

3. Układanie kostki brukowej powinno odbywać się z minimum trzech palet, aby uzyskać najlepszą kombinację wizualną oraz wyeliminować powierzchniowe różnice w odcieniach poszczególnych kolorów. Układając kostki niezależnie od dystansów fabrycznych, należy zachowywać odstępy (fugi) o szerokości od 3 do 5mm, w szczególności kostki bez fazy w celu uniknięcia uszkodzeń krawędzi w czasie eksploatacji i ostatecznego wibrowania. Poza tym regulując szerokością fugi można utrzymać prostolinijność układanych wzorów.

4. Końcowe zabiegi układania kostki to zasypanie fug koniecznie piaskiem płukanym(bez gliny) o frakcji maksymalnie 0-2 mm, kilkakrotne zamiecenie placu w celu dokładniejszego wniknięcia piasku w szczeliny. Pod żadnym pozorem nie należy pozostawić kostki zasypanej piaskiem na dłuższy okres czasu, może to spowodować wniknięcie drobnych pyłków w pory kostki i zmiany efektu kontrastowości powierzchni licowej. Można również zalewać kostkę wodą (zamulić). Końcowym zabiegiem powinno być równomierne zagęszczenie całej powierzchni kostki w celu pozbycia się wszelkich nierówności i minimalnych różnic w wysokości samej kostki wynikających z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji. Niezależnie od stosowanej maszyny zagęszczającej bezwzględnie należy stosować pod stopę odpowiednią podkładkę gumową o grubości 10 mm, a wibrowana kostka powinna być sucha i zasypana piaskiem. Firma Barabaś zaleca wykonywanie powierzchni brukowych przez profesjonalne firmy posiadające doświadczenie zawodowe w tej branży.

5. Aby wykonana powierzchnia zachowała wszystkie walory estetyczne i techniczne powinna być użytkowana zgodnie z projektowanym przeznaczeniem, wedle wszelkich przepisów inżynierii drogowej i budowlanej. Przede wszystkim używanie wszelkich środków odladzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się w odpowiednim stężeniu i środowisku. Ponadto poruszanie się po powierzchni kostki brukowej ciężkim sprzętem budowlanym i górniczym bez trakcji gumowej grozi zniszczeniem warstwy górnej kostki. Wykorzystywanie wyrobów do celów innych niż ustalone przez producenta jest zabronione.