Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują (tylko na towar) z chwilą odbioru wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty. Okres gwarancji wynosi 3 lata
od daty nabycia, pod warunkiem wykonania prawidłowej podbudowy i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami przewidzianymi odrębnymi przepisami inżynierii drogowej i budowlanej. Podstawą zgłoszenia roszczeń na piśmie jest posiadanie przez kupującego oryginału faktury VAT, dokumentu WZ i etykietki dostarczonego wyrobu. Firma Barabaś zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku w czasie 14 dni roboczych od zgłoszenia. Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, a w szczególności: wady konstrukcji, wady wykonania, wady wynikające z zastosowania złej jakości surowców. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie.
W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych w szczególności, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu, gdy wada nie jest istotna lub, gdy nie obniża wartości i użyteczności wyrobu.