Warunki techniczne i dokumenty odniesienia:

Firma Barabaś betonową kostkę brukową i galanterię produkuje na podstawie aktualnych norm polskich i europejskich: PN-EN 1338, PN-EN 1339, PNEN 1340,
PN-EN13198(U), PN-B-19306 (U).
Do każdej partii wyrobu wystawiane są Krajowe Deklaracje Zgodności dostępne do wglądu w siedzibie firmy, ponadto na żądanie klienta do każdej dostawy
wystawiamy Świadectwo Jakości. Pozostałe szczegóły odnośnie poszczególnych asortymentów zawarte są w specyfikacji technicznej dostępnej w siedzibie firmy, lub
u przedstawicieli handlowych.

Reklamacji nie podlegają i są dopuszczalne:

odchylenia w kolorze – pomimo stosowania najlepszych barwników do betonu, mogą wystąpić pewne różnice w odcieniach barw w poszczególnych partiach
(dostawach). Różnice te nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają takie czynniki jak: jakość barwników, temperatura, uziarnienie i kolor kruszywa, kolor
cementu, warunki eksploatacji ułożonej kostki itp. Jednak w miarę upływu czasu w jednakowych warunkach eksploatacji nawierzchni, następuje powolne
wyrównywanie się odchyleń w kolorze.

chropowata tekstura powierzchni licowej – na powierzchni wyrobów betonowych dopuszcza się występowanie odchyleń w strukturze warstwy wierzchniej, które zależą przede wszystkim od uziarnienia kruszywa zastosowanego w warstwie wierzchniej. Chropowata powierzchnia zwiększa przyczepność, zmniejsza
niebezpieczeństwo poślizgu na mokrych i oblodzonych nawierzchniach.

mechaniczne uszkodzenia – pęknięcia, zarysowania, otarcia, odpryski, występujące na skutek złej eksploatacji, źle wykonanego podłoża, złego ułożenia, źle
wykonanego wibrowania powierzchni kostki oraz transportu. Ponadto jeżeli klient zabudował materiał z widocznymi wadami firma Barabaś nie ponosi żadnych
kosztów związanych z ewentualną rozbiórką i ponowną zabudową.

wykwity (biały nalot) – jest zjawiskiem naturalnym i całkowicie niezależnym od producenta. Na powierzchni kostki brukowej mogą powstawać w wyniku szeregu
skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie jest przez to umniejszana, a jasne osady
wapienne poprzez warunki pogodowe (opady) i ścieranie zanikają po maksymalnie 3 latach. Na rynku znajdują się środki chemiczne, które pozwalają usunąć
wykwity z kostki już ułożonej.

włoskowate mikropęknięcia – niezauważalne na suchych wyrobach, widoczne jedynie na wilgotnej powierzchni w trakcie jej schnięcia, spowodowane skurczem
betonu.

wypływki – na krawędziach świeżo wyprodukowanych wyrobów mogą występować naddatki materiału „wypływki” powstałe na skutek eksploatacji formy i płytek
stempla. Wypływki wykruszają się samoczynnie podczas układania wyrobu, zagęszczania i krótkiej eksploatacji.